Det du lurer på om dagpenger og arbeidsledighet.

Dagpenger.net

Rettigheter ved arbeidsledighet og rett til dagpenger

 

Hvilke rettigheter har man ved arbeidsledighet?

 

Som ufrivillig arbeidsledig har du i de fleste tilfeller krav på dagpenger under visse forutsetninger. Når du mottar dagpenger har du samtidig også en del plikter hvor den viktigste er at du er reel arbeidssøker og sender meldekort hver 14 dag så lenge du ønsker å motta dagpenger..

 

Dersom du blir ufrivillig arbeidsledig og får redusert stillingsprosenten med over 50% har du mest sannsynlig krav på å motta dagpenger. Det forutsettes at du ikke har sagt opp stillingen selv og at oppsigelse ikke skyldes forhold på din side (tyveri fra arbeidsplass, gjentatte for sent komming og lignende). Du må også ha hatt inntekt over 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp siste hele kalenderår eller 3 ganger folketrygdens grunnbeløp siste 3 kalenderår. Dersom du har sagt opp stillingen selv kan du søke om dagpenger men må påregne en karensperiode på 8 uker før du får utbetalt dagpenger.

 

Må jeg dokumentere at jeg søker arbeid for å få dagpenger?

 

For å ha rett til dagpenger må du være reelt arbeidssøkende, deriblant stå registrert i NAV sin database. Du må oppholde deg i Norge og være tilgjengelig for å ta arbeid hvor som helst i landet (visse muligheter for å beholde dagpenger i utlandet finnes). Dersom du takker nei til en jobb eller nekter å ta i mot tilbud om arbeidsmarkedstiltak kan du miste retten på dagpenger i 8 uker. Dersom forhold som gjør at du mister dagpenger gjentar seg flere ganger over en periode på 12 måneder kan perioden du mister dagpenger forlenges. Når du er arbeidsledig og mottar dagpenger må du sende inn meldekort hver 14 dag. Dersom du glemmer dette kan du miste retten til dagpenger for den aktuelle perioden. Man må ikke direkte dokumentere at man søker jobb som mottaker av dagpenger men man må ta i mot tilbud om høvelig arbeid og delta på arbeidsmarkedstiltak.

 

Karenstid, beregningsgrunnlag og maks beløp for dagpenger.

 

Når du får innvilget dagpenger må alle gå en karenstid/ ventedager på 3 dager før perioden du får utbetalt for starter. Dagpenge grunnlaget beregnes ut i fra inntekten din siste hele kalenderår eller gjennomsnittet for de 3 siste kalenderår avhengig av hva du kommer best økonomisk ut av. Dagpengegrunnlaget beregnes ikke av inntekt over 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (for tiden kr 453846,-). Dagpenger utgjør 2,4 promille av dagpengegrunnlag og vil normalt utgjøre 62,4 av tidligere bruttoinntekt (før skatt). Det er i denne sammenheng viktig å huske på at lavere bruttoinntekt fører til lavere skatteprosent slik at det reelle tapet i nettoinntekten vil utgjøre en mindre differanse på grunn av at skatten din blir vesentlig redusert. Det er i denne sammenheng viktig å justere skattekortet når du blir arbeidsledig og vet at din inntekt vil være dagpenger i kort eller lengre tid fremover.


Copyrighted content. All Rights Reserved.